Esiet  laipni aicināti mūsu jaunajā E-veikalā!

Klientu personas datu apstrādes politika (Privātuma politika)
spēkā no 01.01.2022. (versija 22/01)

1.    Politikas mērķis un piemērošana

1.1.    Šajā Klientu personas datu apstrādes politikā (“Politika”), ir aprakstīta vispārīgā kārtība, kādā PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA apstrādā fizisko personu personas datus.
1.2.    Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Plašāka informācija par personas datiem, kurus apstrādā Krauzes, norādīta Politikas 3. sadaļā.
1.3.    Šī Politika ir piemērojama turpmāk norādīto fizisko personu (“Klienti”) personas datu aizsardzības nodrošināšanai:
1.3.1.    PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA  klientiem, kas izmanto, ir izmantojuši vai ir izteikuši vēlēšanos izmantot PĀRDEVĒJA - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA sniegtos pakalpojumus un/ vai nopirkuši vai izteikuši vēlēšanos no PĀRDEVĒJA - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA nopirkt preces, vai ir citā veidā saistīti ar PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA sniegtajiem pakalpojumiem un/ vai pārdotajām precēm, tai skaitā attiecībās ar Klientiem, kas nodibinātas pirms šīs Politikas pieņemšanas;
1.3.2.    fiziskajām personām, kas apmeklē PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA uzņēmuma objektus, tai skaitā, attiecībā uz fiziskām personām, kuras tiek videonovērotas;
1.3.3.    fiziskajām personām, kas apmeklē PĀRDEVĒJA - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA mājaslapu  www.pako.lv un/vai www.pakoshop.eu
1.4.    PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA šo Politiku ir izstrādājis un ievēro, lai nodrošinātu Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, veicot tiesisku personas datu apstrādi. Politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Latvijas Republikas Personas datu apstrādes likumu un citiem personas datu apstrādei piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
1.5.    Šī Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā Klients sniedz personas datus (PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA uzņēmuma sistēmās vai papīra formā minētie personas dati tiek apstrādāti.

2.    Personas datu apstrādes pārzinis un tā kontaktinformācija

2.1.    Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA”, reģistrācijas Nr. 40003385065, juridiskā adrese: Vidus 46, Jelgava, LV-3008 (turpmāk un iepriekš tekstā “Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA”).
2.2.    Ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos iespējams sazināties ar Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA sūtot e-pastu uz info@pako.lv vai vēršoties Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA birojā pēc adreses Lāču 42k, Jelgava, LV3008 (“Birojs”) (Biroja darba laiks ir katru darba dienu no plkst. 900 līdz 1600).


3.    Personas datu iegūšana un kategorijas


3.1.    Personas dati var tikt iegūti no Klienta un/ vai nepieciešamības gadījumā arī no citiem avotiem, piemēram, publiski pieejamās informācijas vai trešajām personām. Personas datu kategorijas, kuras PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA var vākt un apstrādāt, galvenokārt ir šādas:
    

Identifikācijas dati

Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personas

apliecinošā dokumenta numurs/ ID kartes numurs (ja nepieciešams identificēt personu).

Kontaktinformācija

dzīvesvietas adreses, e-pasta adrese, telefona numurs.

Saziņas dati

Dati, kas tiek vākti, kad Klients apmeklē PĀRDEVĒJA - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA biroju un citas vietas, kur PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA sniedz pakalpojumus un/ vai pārdod preces, vai saziņas laikā ar PĀRDEVĒJA - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA pārstāvjiem e-

pastu korespondencē, vizuālie ieraksti, dati.

Kontaktpersonas/

pilnvarotās          personas dati

Klienta     kontaktpersonas/       pilnvarotās      personas                 vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs.

Ar  Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIApakalpojuma      līgumiem saistītie dati

Noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, līguma izpilde vai neizpilde, šajā sakarā iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi,

sūdzības un cita saistītā informācija.

Ar PĀRDEVĒJA - pirkuma līgumiem saistītie dati

Noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, līguma izpilde vai

neizpilde, šajā sakarā iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības un cita saistītā informācija.

Preces pirkuma dati

Preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes un/vai avansa rēķina numurs, preces piegādes/ saņemšanas veids, cena, apmaksas veids,

pavadzīmes informācija, maksājuma uzdevuma informācija.

Norēķinu dati

Kredītiestādes konta numurs, rēķina informācija, tai skaitā, rēķina numurs, datums, apmaksas datums, summa.

Parāda dati

Pamatparāda summa, blakus prasījumi, kavējuma termiņš,

parāda piedzīšanas informācija.

Klienta  piekrišanu informācija

Klienta izteiktās piekrišanas atzīme, datums, laiks un piekrišanas iegūšanas veids.

Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA                           mājaslapā veiktās darbības

Tikai informācija, kuru Klients aizpilda (gadījumā, ja

aizpilda) sadaļā “Sazinies ar mums”, “Cenu pieprasījums”, “Reģistrēt kontu”

Maksātnespējas statusa

esamība

Maksātnespējas statuss


3.2.  Lai novērstu šaubas, paskaidrojams, ka par Klientu tiek vākti un apstrādāti tikai tie personas dati, kas nepieciešami, lai sasniegtu Politikas 4. sadaļā norādītos mērķus. Tikai ļoti retos gadījumos par Klientu tiks vākti un apstrādāti visi pielikumā Nr. 1 norādītie personas dati un/ vai personas dati, kas nav minēti Politikas 3.1. punktā.


4.    Personas datu apstrādes mērķis

PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA apstrādā personas datu šādiem mērķiem:

4.1.    Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai: lai PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA spētu identificēt Klientu; sagatavot, noslēgt un izpildīt noslēgto līgumu vai lai pēc Klienta lūguma veiktu nepieciešamos pasākumus pirms līguma noslēgšanas; lai nodrošinātu preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu; nodrošinātu pakalpojumu darbību; nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un, nepieciešamības gadījumā, papildinot, labojot, dzēšot personas datus; Klientu apkalpošanai; atsauksmju, sūdzību un citu Klientu iesniegto dokumentu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; Klientu noturēšanai.
4.2.    PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA un/ vai Klienta interešu aizsardzībai: lai aizsargātu Klienta un/vai PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA intereses; lai sniegtu pierādījumus komercdarījumiem un citai komerciālai komunikācijai (e- pastu glabāšana, iesniegto dokumentu glabāšana utt.); pamatojoties uz līguma izpildi; lai PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA zīmola, pakalpojumu, preču negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai tīša traucējumu radīšanu; iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai; lai nodrošinātu PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA un/vai Klienta drošību, aizsargātu Klienta un/vai tā pārstāvju dzīvību un veselību, un citas PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA un Klienta tiesības (vizuālo ierakstu veikšana), pamatojoties uz PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA leģitīmajām interesēm, aizsargāt Klientus, PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA darbiniekus un objektu apmeklētājus.
4.3.    Prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai: lai nodibinātu, īstenotu, aizstāvētu un cedētu prasījuma tiesības, pamatojoties uz līguma izpildi vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA leģitīmajās interesēs īstenotu prasījuma tiesības.
4.4.    Juridisko pienākumu izpildei: lai pildītu piemērojamos likumus un starptautiskos nolīgumus, kā arī, lai pārbaudītu identitāti, pamatojoties uz līguma izpildi, vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanai vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA leģitīmajās interesēs aizsargātu PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA tiesiskās intereses, nodrošinātu pārdomātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību.
4.5.    Informācijas sniegšana publiskajām institūcijām: lai sniegtu informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
4.6.    Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiks informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA.

5.    Personas datu apstrādes pamats


PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA apstrādā Klientu personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

5.1.    uz līguma, kura puses ir Klients un Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA, pamata: līguma noslēgšanas, izpildes procesā un pēc Klienta pieprasījuma arī pirms līguma noslēgšanas.
5.2.    uz Klienta piekrišanas pamata.
5.3.    uz normatīvo aktu pamata: lai izpildītu PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu izpildi.
Vitālo interešu nodrošināšanai: lai nodrošinātu fizisko personu (tai skaitā, bet ne tikai, PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA klientu un darbinieku) fizisko un īpašuma drošību.
5.4.    PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA leģitīmajās interesēs: lai nodrošinātu no PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izritošo PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA leģitīmo interešu ievērošanu un izpildi. PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA pastāv šādas leģitīmās intereses (bet ne tikai)

1)    sniegt šādus pakalpojumus: iepakojuma dizaina izstrādes, konsultācijas, paraugu demonstrēšanā
2)    pārdod šādas preces: iepakojumu, t.sk., bet ne tikai: kastes, kārbas, iepakojuma elementus, iepakošanas materiālus un tml.
3)    veikt komercdarbību;
4)    saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem;
5)    pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas un uzturēt aktuālus/ pareizus Klientu personas datus;
6)    nodrošināt PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA un Klientu saistību izpildi;
7)    novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
8)    veikt darbības, lai saglabātu esošo Klientu;
9)    izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
10)    informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
11)    nodrošināt PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA objektu uzturēšanu un darbību
12)    novērst noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
13)    vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
14)    nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti;
15)    nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
16)    nodrošināt pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
17)    nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
18)    administrēt maksājumus;
19)    administrēt neveiktus maksājumus;
20)    informēt sabiedrību par savu darbību.

6.    Personas datu apstrādes kārtība


6.1.    PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos riskus attiecībā uz fizisku personu privātumu, un PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA saprātīgi pieejamos tehniskos, organizatoriskos un finansiālos resursus.

7.    Personas datu saņēmēji


7.1.    Klientu personas dati, kurus apstrādā Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA, trešajām personām netiek izpausti, izņemot gadījumos, ja:
1)    attiecīgajai trešajai personai dati jānodod ar Klientu noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, kredītiestādei norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu izpildi, piemēram, PASŪTĪJUMA piegādes veikšanu);
2)    Klients devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
3)    personas dati jānodod normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
4)    personas dati jānodod tiesību aktos noteiktos gadījumos PĀRDEVĒJA - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties pie juridisko pakalpojumu sniedzējiem, parāda piedziņas sabiedrībām, mediatoriem, tiesās vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA likumīgās intereses.

8.    Personas datu aizsardzība

8.1.    PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA aizsargā Klientu personas datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos riskus attiecībā uz fizisku personu privātumu, kā arī sapratīgi pieejamos PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA tehniskos, organizatoriskos, finansiālos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus personas datu aizsardzības drošības pasākumus:
1)    Slēgtas telpas un piekļuves liegšana neautorizētām personām;
2)    Ugunsmūru programmu lietošana;
3)    Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmu lietošana;
4)    PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA darbinieku apmācība par pareizu rīcību ar Personas datiem;
5)    Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši tehniskajām un finansiālajām iespējām.

9.    Personas datu glabāšanas ilgums

9.1.    PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
1)    kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
2)    kamēr PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
3)    kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
4)    kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
9.2.    Pēc tam, kad visi Politikas 10.1. punktā minētie Klienta personas datu apstrādes termiņi izbeidzas, Klienta personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.
9.3.    Videoierakstu glabāšanas termiņš un kārtība noteikta Politikas 7.3. punktā.

10.    Klienta tiesības

10.1.    Klientam ir tiesības saņemt piemērojamajos tiesību aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa personas datu apstrādi.
10.2.    Klientam saskaņā ar tiesību aktiem ir arī tiesības:
10.2.1.    pieprasīt informāciju par Klienta personas datu ievākšanu;
10.2.2.    pieprasīt PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu;
10.2.3.    pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu;
10.2.4.    iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA likumīgajām (leģitīmajām) interesēm);
10.2.5.    prasīt pārtraukt personas datu apstrādi;
10.2.6.    uz personas datu pārnesamību, ja tas ir tehniski iespējams.
10.3.    Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
1)    rakstveida formā klātienē PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA Birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti);
2)    elektroniskā pasta veidā, nosūtot uz PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA e-pasta adresi INFO@PAKO.LV Attiecīgo pieprasījumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība attiecībā uz Klientu nav obligāta, ja PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar pieprasījumu ir Klienta (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija līgumā ar Klientu).
10.4.    Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
10.5.    PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA atbildi uz pieprasījumu Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz Klienta e-pastu (pamatā ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu).
10.6.    PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Klients pret PĀRDEVĒJU - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA ir cēlis iebildumus, tad PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA veic nepieciešamās darbības, lai Klienta iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties attiecīgajā uzraudzības iestādē (Latvijas Republikā tā ir Datu valsts inspekcija).

11.    Klienta piekrišana datu apstrādei un kārtība tās atsaukšanai

11.1.    Klients piekrišanu personas datu apstrādei var dot klātienē PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA Birojā vai nosūtot uz PĀRDEVĒJA - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA e-pasta adresi: info@pako.lv. Sūtot piekrišanu uz iepriekš norādīto PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA e-pasta adresi, piekrišanu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība attiecībā uz Klientu nav obligāta, ja PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar piekrišanu ir Klienta (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija līgumā ar Klientu).

Klients dod  savu piekrišanu personas datu apstrādei aizpildot attiecīgos laukus online vietnēs  www.pako.lv un/vai www.pakoshop.eu
11.2.    Klientam ir tiesības atsaukt viņa personas datu apstrādei doto piekrišanu jebkurā brīdī klātienē PĀRDEVĒJA - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA Birojā vai nosūtot uz PĀRDEVĒJA - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA e-pasta adresi: INFO@PAKO.LV. Sūtot piekrišanas atsaukumu uz iepriekš norādīto PĀRDEVĒJA - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA e-pasta adresi, piekrišanas atsaukumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība attiecībā uz Klientu nav obligāta, ja PĀRDEVĒJAM - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar piekrišanas atsaukšanu ir Klienta (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija līgumā ar Klientu).
11.3.    Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA, saņemot minēto Klienta piekrišanas atsaukumu, turpmāku Klientu personas datu apstrādi, kas pamatota uz šādu piekrišanu, konkrētajam nolūkam vairs neveiks.
11.4.    Gadījumā, ja PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA uz Klienta piekrišanas pamata veica personas datu apstrādi laika periodā līdz Klients iesniedza attiecīgo piekrišanas atsaukumu (piekrišanas spēkā esamības laikā), tad šāds atsaukums neietekmē veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu pirms atsaukuma saņemšanas.
11.5.    Lai novērstu šaubas, paskaidrojams, ka Klientam, atsaucot personas datu apstrādes piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda Klienta personas datu apstrāde, kuru PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, uz noslēgtā līguma pamata).

12.    Politikas spēkā esamība un grozījumi

12.1.    Šie Politika ir pieejama PĀRDEVĒJA - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA Birojā un mājaslapā www.pako.lv un www.pakshop.lv .
12.2.    PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA vienpusēji jebkurā brīdī ir tiesīgs grozīt šo Politiku, paziņojot Klientiem par attiecīgajiem grozījumiem PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA mājaslapā, pa pastu, pa e-pastu vai citā veidā pēc PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA ieskatiem. Par veiktajiem grozījumiem PĀRDEVĒJS - Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA paziņo ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas.

politikas versija 22/01

Nepieciešamas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai vietne darbotos, un tās nevar izslēgt. Šādas sīkdatnes tiek iestatītas tikai, reaģējot uz jūsu veiktajām darbībām, piemēram, valodu, valūtu, pieteikšanās sesiju, privātuma iestatījumiem. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai bloķētu šos sīkfailus, taču mūsu vietne var nedarboties.

Analītika un statistika

šīs sīkdatnes parasti iestata mūsu mārketinga un reklāmas partneri. Viņi tos var izmantot, lai izveidotu jūsu interesējošo profilu un vēlāk rādītu jums atbilstošas reklāmas. Ja jūs neatļausiet šīs sīkdatnes, jūs neredzēsit jūsu interesēm mērķētas reklāmas.

Marketings

Šīs sīkdatnes ļauj mums izmērīt apmeklētāju trafiku un redzēt datplūsmas avotus, apkopojot informāciju datu kopās. Tie arī palīdz mums saprast, kuri produkti un darbības ir populārākas par citiem.